Τι είναι ο αποκλεισμός αριστερού σκέλους;

Ο αποκλεισμός αριστερού σκέλους (LBBB) είναι μία μορφή που βλέπουμε στο ΗΚΓ. Εμφανίζεται όταν παραβλάπτεται η φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Η φυσιολογική αλληλουχία της ηλεκτρικής διέγερσης της καρδιάς μεταβάλλεται σημαντικά, με χαρακτηριστικό εύρημα τα ΗΚΓκά ευρήματα.

Το LBBB συχνότερα εμφανίζεται σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιακή νόσο. Παρόλα αυτά, μπορεί να εμφανιστεί και σε άτομα ασυμπτωματικά με μία φυσιολογική καρδιά. Η παρουσία του LBBB περιπλέκει τη διάγνωση του εμφράγματος μυοκαρδίου/ισχαιμίας και εμποδίζει να γίνει σωστή ερμηνεία σε μία δοκιμασία κόπωσης. Σε ασθενείς με σοβαρού δυσλειτουργία της καρδιάς, το LBBB προκαλεί δυσυγχρονισμό της καρδιάς και μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας.

Είναι συχνό;

Η εμφάνιση του LBBB αυξάνεται με την ηλικία. Ξεκινάει από 0,5-1% σε ηλικία κάτω των 50 ετών και αγγίζει το 3% στην ηλικία των 75 ετών, και το 6% στην ηλικία των 80 ετών. Η πιθανότητα υποκείμενης καρδιακής νόσου είναι χαμηλότερη σε νεότερους ασθενείς με LBBB. Παρόλα αυτά, επειδή το LBBB συσχετίζεται με ανάπτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ακόμα και σε υγιείς, ασυμτωματικούς ασθενείς χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος και παρακολούθηση. Όταν υπάρχει LBBB, οι ασθενείς θα πρέπει να εκτιμώνται για υπέρταση, στεφανιαία νόσο, και άλλες διαταραχές (μυοκαρδίτιδα, βαλβιδική νόσος, μυοκαρδιοπάθεια).

Ποια είναι η πρόγνωση σε ασυμπτωματικούς;

Το LBBB φαίνεται να έχει πολύ μικρή επίδραση σε νέους, υγιείς, ενώ το LBBB σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς έχει συσχετισθεί με αυξημένη θνητότητα.

Τι πρέπει να ελέγξω όταν έχω LBBB;

Όταν αναδεικνύεται LBBB σε τυχαίο έλεγχο, οι ασθενείς θα πρέπει να εκτιμώνται για υπέρταση, στεφανιαία νόσο και άλλες διαταραχές που συσχετίζονται με το LBBB (μυοκαρδίτιδα, βαλβιδική νόσος, μυοκαρδιοπάθεια). Στους περισσότερους ασθενείς, αυτό επιτυγχάνεται με απλό ιστορικό και κλινική εξέταση. Ο υπέρηχος καρδιάς θα αναδείξει την λειτουργικότητα της καρδιάς και τυχόν υπερτροφία αυτής, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται ενδελεχώς σε όλους τους ασθενείς με LBBB. Επιπλέον έλεγχος (πχ έλεγχος ισχαιμίας με απεικόνιση όπως σπινθηρογράφημα ή echo stress), συστήνεται σε ασθενείς, βάσει του ιστορικού τους ή των ευρημάτων από την κλινική εξέταση (πχ. Στηθαγχικά ενοχλήματα).

Ποια είναι η θεραπεία;

Σε ασθενείς κατά τα άλλα ασυμπτωματικούς, με μεμονωμένο LBBB χωρίς άλλα ευρήματα καρδιακής νόσου, δεν απαιτείται καμία θεραπεία. Εφόσον υπάρχουν ευρήματα από τον υπέρηχο καρδιάς ή συμπτώματα (πχ ζάλη, συγκοπή) τότε μπορεί να χρειαστούν εξειδικευμένες θεραπείες που θα συστήσει ο ιατρός σου.